บุคลากร 

สกร.เขตบางแค

นางสาวนภาภัค รุ่งช่วง 

ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางแค

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางแค

นายจิรวัฒน์ ช่อชั้น

ครูชำนาญการ

นางสาวณาริญา ดานุวงศ์

ครู